پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
02:58:36

خدمات شهری

نظافت

 1. آتش زدن زباله
 2. فقدان مامور نظافت
 3. فقدان مامور نظافت
 4. حمل خاكروبه ها و رفت و روب
 5. رعايت زمانبندي نظافت
 6. لايروبي انهار
 7. شست و شوي جداول و نرده ها

حمل زباله

 1. عدم حمل زباله در بن بست ها
 2. شيرابه زباله
 3. درخواست وجه توسط مامورین
 4. مشكل خودروهاي حمل زباله
 5. عدم حمل زباله
 6. برخورد نامناسب مامورین
 7. مشكل گاريهاي حمل زباله

سد معبر

 1. مغازه ها (اشغال پياده رو)
 2. مصالح ساختماني در گذر
 3. مانع غيرمجاز
 4. نخاله هاي ناشي از ساخت و ساز
 5. اتومبيل هاي دوره گرد (داخل معابر، معابر اصلي)
 6. پلاكارد غير مجاز
 7. جمع آوري گاري دستي حمل زباله

پاكسازی

 1. پاكسازي زمين باير ( باز)
 2. پاكسازي زمين محصور
 3. پاكسازي نخاله هاي ناشي از حفاري و اجراي طرح (پيمانكار)
 4. پاكسازي جانوران موذي

زيبا سازی

 1. نماسازي معابر و خيابانها
 2. پانل هاي تبليغاتي
 3. رنگ آميزي جداول
 4. رنگ آميزي نرده ها
 5. تابلو اسامي خيابان ها
 6. روشنائي پل ها و معابر

نامگذاری

 1. دامداري و گاوداري
 2. كشتارگاه غير مجاز
 3. آلودگي صوتي فروشندگان دوره گرد
 4. مشاغل با مزاحمت صوتي
 5. ساماندهي مشاغل شهري
 6. ساماندهي كارگران ساختماني

فضاي سبز

 1. نظافت 
 2. ايجاد و توسعه فضاي سبز
 3. هرس درختان و فضاي سبز
 4. آبياري درختان و فضاي سبز
 5. آفت زدايي درختان (سم پاشي)
 6. قطع درختان خشك شده
 7. قطع درخت بدون مجوز
 8. آسيب رساندن به فضاي سبز
 9. رسيدگي به فضاي سبز
 10. لايروبي رفيوژ فضاي سبز
 11. روشنايي

بازيافت

 1. عدم مراجعه به موقع مامورين بازيافت
 2. تنظیم برنامه زمانبندي اخذ بازيافت
 3. عدم زمانبندي مناسب
 4. عدم كيفيت كيسه هاي زباله
 5. كم بودن كيسه زباله – عدم تناسب بين داد و ستد
 6. عدم تحويل كيسه زباله
 7. توزيع سطل بازيافت
 8. عدم دريافت مواد بازيافتي
 9. برخورد نامناسب مامورين