نام بازار
آدرس
مجتمع تجاری ولیعصر
محله ب 3
بازار پردیس
محله ب 3
بازار کوثر
محله آ 4
بازار سپاهان
محله آ 4
بازار گلبرگ
محله آ 6
بازار قدس
محله آ 6
بازار مهر
محله آ 6
بازار شهر و روستا
محله ب 1
بازار صدر
محله ب 1
مجموعه تجاری پاسارگاد
محله بلوار آیت ا.. خامنه ای
بازار فردوس
محله ب 2 و ب 3
بازار زهره
محله آ 3
مجتمع تجاری پارک
محله فاز یک