عنوان :تمديد پروانه ساختمان

هدف : تمديد پروانه ساختمان

دامنه عملكرد :شهرداري منطقه  و متقاضي تمديد پروانه ساختمان

مدت زمان انجام كار: حداكثر 2روز

تعاريف : يك پروانه ساختمان كلا 5 سال اعتبار دارد ( ازتاريخ صدور به مدت 3 سال و پس از آن 2بار هر بار به مدت يكسال)

مراحل و شرح اقدامات  :

1-      مراجعه مالك به واحد شهرسازي منطقه ( قسمت تشكيل پرونده) و دريافت فرم تمديد پروانه حداقل چند روز قبل ازاتمام اعتبار سه ساله يا يك ساله پروانه ساختمان

2-      تكميل فرم درخواست تمديد توسط مالك ( نماينده مالك) و ارائه به واحد شهر سازي (مسئول شهر سازي)

3-      صدور دستور بازديد 

4-      مراحل اخذ نوبت و بازديد و ارائه گزارش

5-      بررسي گزارش توسط مسئول شهرسازي و در صورت بلامانع بودن صدور دستور تمديد با كنترل عوارض

6-      بررسي توسط واحد محاسبات و در صورت بلامانع بودن تائيد آن

7-      تهيه پيش نويش تمديد پروانه ( واحد تشكيل پرونده) توسط شهرداري

8-      تكميل فرم صفحه تمديد در پروانه ساختمان توسط شهرداري

9-      امضاء معاون شهرسازي ، معاون مالي – اداري

10-   صدور توسط دبير خانه

11-   ارجاع پرونده به بايگاني