نام
آدرس
جایگاه اختصاصی شجاعی
انتهای بلوار آیت ا.. خامنه ای
جایگاه اختصاصی عشوری   
اتوبان ذوب آهن ، بعد از بیمارستان شهید مطهری

 

 

 
نام
آدرس
تلفن
ایران خودرو
بلوارمدرس ، سایت صنعتی فولادشهر    
4080
مغازه های معتبر سرویسهای پنچرگیری و...
جنب پمپ بنزین شجاعی، انتهای بلوار آیت ا.. خامنه ای