خدمات  انتظامی و پلیس راه >> راهنمایی و رانندگی

معاونت راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل يكى از معاونت‌هاى پيش‌بينى شده در سازمان نيروى انتظامى است كه وظايف و مأموريت‌هاى آن به شرح زير است

مأموريت : برنامه‌ريزى و هدايت فعاليت‌هاى راهنمايى و رانندگى به منظور تأمين نظم عبور و مرور، اجراى مقررات راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل، امور توزين و حفظ حريم راهها در سطح كشور با توجه به مقررات داخلى و بين‌المللي.
هدايت تخصصى واحدهاى تابعه نيرو در زمينه امور راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل.
برنامه‌ريزى در جهت انجام مأموريت‌هاى خدماتى و تأمين سلامت عبور و مرور و حمل و نقل.
تدوين رويه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها دركليه زمينه‌هاى مرتبط با راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبيل تسهيل عبور و مرور، رسيدگى به تصادفات، آزمايش رانندگي، صدور پروانه‌ها، صدور گواهينامه بين‌المللى و پلاك ترانزيت، تبديل گواهينامه‌هاى خارجى به ايراني، معاينه وسايط نقليه، شماره‌گذاري، اخذ جرايم و اجرائيات، توزين، حفظ حريم راهها، مهندسى ترافيك، علائم راهنمايى و رانندگى و تجهيزات تخصصى و ملزومات مورد نياز و ابلاغ آنها به واحدهاى مربوطه و نظارت بر حسن اجراى آنها.
ابلاغ قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل و ارائه نظرات كارشناسى در جهت حل مسائل و مشكلات منتقله از طريق واحدهاى راهنمايى و رانندگي.
بررسى مستمر قوانين، مقررات، رويه‌ها و دستورالعمل‌هاى موجود و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه اصلاح آنها، حذف تشريفات زايد، سادگى و يكنواختى امور و بهبود روشها.
بررسى نيازمندى‌هاى ترافيكى و تعيين اقلام مورد نياز و اولويت‌ها و ارائه پيشنهادات لازم به مبادى ذيربط جهت تهيه و تحويل و پيگيرى موضوع، تا اخذ نتيجه.
كنوانسيون‌هاى بين المللى و نتايج تحقيقات حاصله به واحدهاى تابعه، جهت ارتقاء سطح دانش تخصصي.
جمع آورى آمارهاى مورد نياز و تجزيه و تحليل و نگهدارى آنها به منظور استفاده در تدوين طرحها، روشها، رويه‌ها و دستورالعمل‌هاى اجرايى و انعكاس آن به مراجع ذيربط برابر دستورالعمل‌هاى مصوب.
تشكيل كميسيون عالى فنى راهنمايى و رانندگى به منظور رفع ابهامات و مشكلات تخصصى و ايجاد رويه يكنواخت.
جمع‌ آورى اطلاعات لازم لجستيكي، پرسنلي، ترافيكي، تجهيزاتى و امور حمل و نقل و توزين به منظور تهيه برآورد و ارائه به مبادى ذيربط جهت تأمين.
برآورد و پيش بينى اعتبارات لازم بر اساس نيازمندى‌هاى واحدهاى مربوطه و انعكاس آن به مبادى ذيربط.
بررسى نيازها و انجام هماهنگى‌هاى لازم در زمينه تأسيس واحدهاى اجرايى راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل در سطح كشور.
بررسى و انجام اقدامات لازم در جهت بهره‌گيرى از سيستم‌هاى كامپيوترى در امور راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل در سطح كشور.
برنامه ريزى و انجام اقدامات لازم در جهت ساخت و توزيع پلاك وسايط نقليه براى كليه خودروهاى شخصى و دولتي.
ارائه مشورتهاى لازم به فرماندهى نيرو و معاون هماهنگ كننده، در امور راهنمايى و رانندگى و حمل و نقل.
انجام ساير امور محوله از سوى فرماندهى نيرو و معاون هماهنگ كننده.
تهيه و تنظيم و اجراى طرح‌هاى لازم در زمينه جلوگيرى و كاهش تصادفات و تخلفات، تسهيل در رفت و آمد وسايط نقليه، آموزش رانندگان و مهندسى ترافيك.

براى انجام كليه وظايف و مأموريت‌هايى كه به عهده معاونت راهنمايى و رانندگى قرار گرفته، چهار اداره كل پيش بينى شده كه عبارتند از : اداره كل امور فني،‌ اداره كل امور انتظامى راهنمايى و رانندگي، اداره كل امور عمومي، اداره كل امور حمل و نقل و خدمات، كه هر يك از اين ادارات كل، خود از تعداد ديگرى اداره تشكيل گرديده‌اند كه ذيلاً به شرح وظايف هر يك از اين ادارات كل، به طور مختصر اشاره مى‌نماييم :

اداره كل امور فنى

اين اداره كل وظايف ستادى مختلفى را به عهده دارد كه در مجموع : ايجاد وحدت رويه، هماهنگ نمودن كليه امور اجرايى در سطح اين معاونت ـ از طريق صدور دستورالعمل و بخشنامه و نظارت بر حسن اجراى آنها، تهيه طرح‌هاى لازم در زمينه مربوط به آزمايش رانندگي، صدور گواهينامه، تبديل گواهينامه‌هاى خارجى به ايراني، معاينه و شماره گذاري، بررسى نيازها، نارسايى‌ها و مشكلات ادارات صدور گواهينامه، شماره گذارى و مهندسى ترافيك، تهيه و جمع‌ آورى آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه حمل و نقل و امور مربوط به راهنمايى و رانندگى و تجزيه و تحليل اطلاعات ياد شده جهت بهره ‌برداري، همچنين تعيين اقلام مورد نياز در ارتباط با صدور گواهينامه و شماره گذارى از جمله وظايف اين اداره كل مى‌باشد.

اداره كل امور انتظامى

وظايف ستادى گوناگونى از قبيل تهيه طرح‌هاى ايمنى عبور و مرور و ايجاد هماهنگى در نحوه اجراى اين طرح‌ها ـ چه داخل شهرها و چه در سطح شهرها و چه در سطح جاده‌هاى كشور. تهيه طرح‌هاى مربوط به جلوگيرى از تجاوز به حريم راه‌هاى كشور،‌ ايجاد هماهنگى‌هاى لازم بين ادارات و مسئولين و متخصصان جهت دستيابى به بهترين راه‌حل‌هاى ممكن براى پايين آوردن ضايعات حوادث رانندگي، بهره‌بردارى از اطلاعات كامپيوترى جهت طرح‌هاى مناسب آموزش همگاني، اقدامات لازم در تهيه طرح‌ها و تنظيم فرم‌هاى رسيدگى به تصادفات اخذ جرايم، اعزام به دادگاه، اعزام به اداره راه و امورى از اين قبيل در حيطه وظايف اين اداره كل مى‌باشد. فعاليت‌هاى مقطعى ادارات و دواير تحت امر به منظور ارتقاء سطح كيفى و كمى امور نيز به وسيله اداره كل امور انتظامى ارزيابى مى‌شود.

اداره كل امور عمومى

امورى از قبيل همكارى با مراجع ذيربط در جهت تأمين پرسنل متخصص و مورد نياز واحدهاى راهنمايى و رانندگي، برنامه‌ريزى در زمينه ارزيابى تخصصى پرسنل كارشناسى و كاردان فني، امور عمومى همكارى با مراجع بين‌المللى ذيربط و تبادل اطلاعات، اخذ و اعطاى بورسيه بر اساس مقررات و دستورالعمل‌هاى سازماني، برنامه‌ريزى در زمينه ايجاد ارتباطات بين‌المللي، جمع‌آورى كتب و نشريات تخصصى و مقررات ترافيكى بين‌المللى جهت استفاده ـ انعكاس و اعلام آمارهاى مورد نياز مراجع درون و بيرون سازمانى و تعيين پرسنل ممتحن براى آزمون كاردان فنى برابر دستورالعمل‌هاى مربوطه ـ در حيطه وظايف اين اداره مى‌باشد.

اداره كل امور حمل و نقل و خدمات

اين اداره كل نيز به عنوان يكى از ادارات ستادى حوزه معاونت راهنمايى و رانندگى وظايف ستادى مختلفى را بر عهده دارد، از جمله : همكارى با مبادى ذيربط در تدوين خط ‌مشى كنترل سيستم حمل و نقل كشور، هماهنگى با مراجع مربوطه جهت دريافت اطلاعات لازم در خصوص بهبود امور ايمنى حمل و نقل، تهيه دستورالعمل‌هاى كنترل ظرفيت بار وسايل نقليه بارى و صدور مدارك لازم در اين زمينه، بررسى پرونده‌ها و اجازه‌ نامه‌هاى عبور محصولات ترافيكي، ارزيابى عملكرد مؤسسات حمل و نقل و مسافر از نظر مديران، مؤسسين، مربيان، اماكن و تأسيسات آموزشگاه‌هاى رانندگى و آژانس‌هاى مسافري