عنوان :پاسخ استعلام به دفترخانه و بانک

هدف : پاسخ استعلام به دفتر خانه و بانک

دامنه عملكرد :دفاتر اسناد رسمي و بانک  محدوده شهرداري و متقاضي انتقال سند

مدت زمان انجام كار: در صورت عدم مشكل 3روز

مراحل گردش کار  

1- تشکیل پرونده و ثبت درخواست

2- بازدید و گزارش

3- اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف   

3-1- انجام استعلامات احتمالی

4-ارسال به مرحله نقشه (درستور نقشه، تائید نقشه و ورود اطلاعات نقشه در سیستم مکانیزه).

5-اعلام و وصول عوارض

6- تهیه پیش نویس.

7- تائید مسئولین مربوطه (مسئول شهرسازی)

8- صدور گواهی مورد درخواست.