عنوان : مراحل كلي جهت  صدور ، اصلاح یاتمدید پروانه ساختمان( دارای خلاف)

هدف : مراحل كلي جهت صدور ، اصلاح یا  تمدید  پروانه ساختمان

دامنه عملكرد : شهرداري و متقاضي گرفتن اصلاح پروانه   

مدت زمان انجام كار: حداقل يك هفته

تعاريف : 

مراحل و شرح اقدامات  :

1- تشکیل پرونده و ثبت درخواست

2- بازدید و گزارش و ذکر موارد تخلف

3- اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف    3-1- انجام استعلامات احتمالی

4-ارسال پرونده به قسمت بررسی خلاف

5-در صورت عدم تائید خلاف گزارش شده توسط مامور بازدید پرونده به جریان عادی موارد بدون خلاف باز می گردد.

6- در صورت تائید خلاف گزارش شده ابتدا ضمن اخطار جهت رفع خلاف، موارد خلاف به آگاهی متقاضی رسیده و پرونده به قسمت طرح تفصیلی و بروکف ارسال می گردد.

7- پس از تائید خلاف نوع کمیسیون رسیدگی کننده تعیین می گردد.

8- ارسال به کمیسیون مربوطه (ماده صد)

8-1- اخذ رای بدون کمیسیون ماده صد و ابلاغ آن به متقاضی

8-1-1- عدم اعتراض مالک و اجرای رای(ادامه بند 9)

8-1-2- اعتراض مالک و یا احدی از ذینفعان قانونی ملک و یا شهرداری به رای صادره بدوی

8-1-3- بررسی و ارسال مجدد پرونده به کمیسیونهای ماده صد

8-1-4-صدور رای قطعی

8-1-5- ابلاغ قانونی رای به متقاضی و ذی نفع احتمالی

8-1-6- اجرای رای (ادامه بند 9)

9- اعلام جرائم.

10- پرداخت جرائم توسط متقاضی.

11- بازدید نهایی و تائید اجرای رای.

12-تائید پیش نویس بلامانع شهرسازی توسط مسئولین.

13-ارسال به مرحله نقشه (دستور نقشه، تائید نقشه و ورود اطلاعات نقشه در سیستم مکانیزه).

14-اعلام و وصول عوارض

15- اعلام وصول تهیه پیش نویس پروانه های ساختمانی.

16- تائید مسئولین مربوطه (مسئول شهرسازی و معماری شهرداری، معاونت شهرداری و شهردار)

17- صدور پروانه ساختمانی مورد درخواست.

 

 مدارک مورد نیاز صدور پروانه های ساختمانی

پروانه های ساختمانی (پروانه ساختمان، تخریب و نوسازی، اضافه اشکوب، تبدیل، تغییرات، تمدید پروانه و تغییر نقشه)

 

 

 مدارک لازم

حضور احدی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک ذیل الزامی است.

1- اصل و فتوکپی سند مالکیت

2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

4- اصل و فتوکپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

5- اصل و فتوکپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

6- اصل و فتوکپی انحصار وراثت (در صورتی که مالک فوت شده باشد)

7- فرم تائید شده نظارت ، که به تایید  سازمان نظام مهندسی رسیده باشد

8- فرم تعهد کارفرما

9-فرم محاسب ونظارت تاسیسات( برای آپارتمانهای بیش از 4 سقف  )

10-تائیدیه آتش نشانی برای نقشه های بیش از 4 سقف یا 700 متر مربع

توجه: پروانه های ساختمانی مورد درخواست پس از رویت مدارک مالکیت فقط به مالک یا وکیل قانونی او تحویل می گردد