مراحل گردش کار پرونده های بدون خلاف:  

1- تشکیل پرونده و ثبت درخواست

2- بازدید و گزارش

3- اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف   

3-1- انجام استعلامات احتمالی

4-ارسال به مرحله نقشه (درستور نقشه، تائید نقشه و ورود اطلاعات نقشه در سیستم مکانیزه).

5-اعلام و وصول عوارض

6- تهیه پیش نویس پروانه های ساختمانی.

7- تائید مسئولین مربوطه (مسئول شهرسازی و معماری شهرداری، معاونت شهرداری و شهردار)

8- صدور پروانه ساختمانی مورد درخواست.

مدارک مورد نیاز صدور پروانه های ساختمانی

پروانه های ساختمانی (پروانه ساختمان، تخریب و نوسازی، اضافه اشکوب، تبدیل، تغییرات، تمدید پروانه و تغییر نقشه)

مدارک لازم

حضور احدی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک ذیل الزامی است.

1- اصل و فتوکپی سند مالکیت

2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

4- اصل فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

5- اصل و فتوکپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

6- اصل و فتوکپی انحصار وراثت (در صورتی که مالک فوت شده باشد)

7- اصل فرم تعهد نظارت كه به تائيد سازمان نظام مهندسي رسيده باشد

8- اصل فرم تعهد كارفرماكه گواهي امضاء دفترخانه اسناد رسمي داشته باشد

9-جهت آپارتمان ها نياز به نقشه تاسيسات و فرم هاي مربوطه(نظارت وطراحي )ميباشد

10- نامه آتش نشاني توسط مهندس تاسيسات جهت آپارتمان ها واماكن مذهبي ،فرهنگي و... مورد نياز مي باشد

توجه: پروانه های ساختمانی مورد درخواست پس از رویت مدارک مالکیت فقط به مالک یا وکیل قانونی او تحویل می گردد.