* آثار اجتماعي – فرهنگي حضور و فعاليت تشكلهاي مردم نهاد جوانان

1-   با توجه به ويژگيها و مشكلات مؤسسات خيريه كه بر محور همت شخصي و اهداف انسان دوستانه فرد يا گروه هاي بسته استوار مي باشند ، ملاحظه مي گردد در آنها امتياز ارائه خدمت اختصاصي بوده و به جمعي وسيع  به نام عضو كه با اراده و تصميم مستقل خود به حركت پيوسته اند ، مربوط نمي باشند. اين گونه مؤسسات  معمولاً متكي بر بنيه ها و توانمندي مالي افراد بوده و در اذهان مردم نيز با همين ويژگي شناخته مي شوند. در حالي كه سازمان مردم نهاد جوانان با عضو گيري آزاد و گسترده و حفظ پيوستگي و همبستگي اعضاء كه معمولاً شمار قابل ملاحظه اي را با اهداف مشترك  گردهم مي آورد ، احترام و تقدير جامعه را بر مي انگيزد  و از شخصيت  و مقبوليتي قابل توجه برخوردار مي گردد. اين شخصيت ويژه و احترام  و تقدير  اجتماعي اقتدار سازمان را در جامعه تضمين مي نمايد.

2-  اقتدار سازمان هاي مردمي  كه از حس احترام و مقبوليت اجتماعي نشأت مي گيرد ، معمولاً حقوق و اختياراتي  را در پي خواهد آورد.  همين حقوق ويژه پشتوانه اي خواهد شد كه تشكل بتواند با شجاعت و صراحت به صحنه آمده و انتظارات و خواستهاي گروهي خود را مطرح سازد. جامعه نيز با استقبال از اين حضور  حق جويانه فرصت هاي  لازم را براي فعاليت سازمان در عرصه هاي اجتماعي فراهم مي آورد. در اين بين دست اندركاران و مسئولان  نيز ناچار  به تبعيت  از افكار عمومي خواهند بود و ديگر نمي توانند نسبت به خواست هاي مردم مدارانه و حق طلبانه  گروه هاي مردم بي تفاوت باشند.

3-  پس از اعطاي امتيازات فوق ، تشكل درصدد بهره گيري بيشتر  از فرصت هاي بدست آمده بوده و بيش از پيش در عرصه ها حاضر مي گردد. فعاليت محسوس و جدي تشكل قضاوت افكار عمومي را به سوي اعطاي اعتبار ، شايستگي و صلاحيت رهنمون مي سازد و اين جايگاه ويژه رفته رفته تشكلها  را به عنوان عناصري اثر بخش در جامعه مطرح مي سازد.

توجه به امتيازات و صلاحيت هايي كه جامعه براي سازمان هاي مردم نهاد قائل است ، كاركرد اجتماعي تشكلها  را بيش از پيش محسوس مي گرداند. اهميت اين كار كرد تا حدي است كه امروزه بسياري از امور لاينحل دستگاه هاي دولتي را از طريق اين سازمان ها با سهولت حل و مرفع مي گردد. لذا نقش آفريني دولتها در ساماندهي  و جهت بخشي به سازمانهاي مردم نهاد بيش از گذشته قابل طرح و بررسي است. كشور ما هنوز  در گامهاي نخست كسب تجربه در اين راه مي باشد.

*  شاخص هاي تبيين مفاهيم و الگوهاي ظهور سازمان هاي مردم نهاد جوانان در ايران

1-  تعاليم ديني و ارزشهاي اعتقادي
 
ريشه هاي فرهنگ ديني مردم با اهداف و نيات خيرخواهانه نهفته در سازمان هاي مردم نهاد ، همبستگي زايدالوصفي دارد. از خودگذشتگي، ايثار، نوعدوستي و ... در باورهاي ديني مورد تأكيد بوده و رشد و تعالي معنوي انسان در گرو آنها مي باشد. همچنين خشنودي خداوند متعال و اجر و پاداش اخروي نصيب اقراد پايبند  به اين روحيات  متعالي خواهد شد. بنابراين روح ، محتوا و آرمانهاي بلند انساني در ايجاد سازمانهاي مردم نهاد از متن تعاليم ديني نشأت مي گيرد.

مكتب انسان ساز اسلام حاوي تعاليمي روشن در تشريح  اهداف ، مقاصد  و روش هاي نوعدوستي و ياوري در تشكلهاي مردمي مي باشد. قرآن ، متون و منابع معتبر اسلامي و الگوهاي عملي شخصيت هاي معنوي از ائمه اطهار تا برجستگان و فرهيختگان ديني منابعي از اين دست مي باشند.

2-  ويژگي ها و عناصر فرهنگي
 

 ويژگي هاي فرهنگي كه باورها ، سنت ها ، آداب و رسوم مردم را رقم مي زنند ، عواملي تعيين كننده در چگونگي  نهادينه سازي سازمانهاي مردم نهاد در جامعه مي باشند. الگوي اين نوع سازمانها زماني مي تواند در ساختار  عناصر و مجموعه هاي فرهنگي جايگزين شود كه با اين ساختار و مؤلفه هاي تشكيل دهنده ان همخوان گردد. اين همخواني نيازمند شناسايي عناصر و ريشه هاي تاريخي موضوع ، همچنين طراحي و انطباق مفاهيم و الگوهاي اوليه طرح سازمان هاي مردم نهاد با آنها مي باشد.

3- ويژگي ها و شرايط رواني – اجتماعي
 

الگوهاي مطلوب مشاركت اجتماعي مبتني  بر توجه  به شرايط و ويژگي هاي زندگي مردم ، مسائل ، نيازمنديها  و ضرورت هاي زندگي اجتماعي آنان ، عادات و روحيات فردي و گروهي و.. مي باشد. به علاوه آنكه تبيين و تعريف و سياستگذاري مشاركت اجتماعي در بخش جوانان مستلزم در نظر گرفتن ويژگي هاي دوره جواني در ايران نيز مي باشد.

 4- امكانات ، فرصت ها و محدوديت ها

بدون توجه به هرم سني جمعيت و ويژگي هاي منحصر به فرد جمعيتي كشور،همچنين زمينه‌ها و شرايط حقوقي و وضعيت قوانين تسهيل كننده يا محدود كننده، سياست ها و خط مشي ها كلي نظام ، فرصت هاي آماده براي ظهور سازمان هاي مردم نهاد ، امكانات ملي و ... تبيين درستي از مفاهيم و تدوين استراتژي گسترش موضوع ، عملي نخواهد بود.

5-  استانداردهاي جهاني
 

دستاوردهاي پژوهشي ، انديشه هاي نوين علمي ، تجارب عملي و نتايج به دست آمده از ظهور و گسترش كمي و كيفي  سازمان هاي غيردولتي در كشورهاي توسعه يافته جهان منابع پراهميتي براي تبيين موضوع در ايران است ، گرچه اين دستاوردها مي تواند براساس ويژگي ها و شرايط ويژه كشور ما ارزيابي و اصلاح گردد.

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7