نام
آدرس
مسجد آیت ا.. بروجردی
  محله ب5
  مسجد امام خمینی
محله آ2
  مسجد امیرالمومنین
محله آ2
          مسجد امام حسن مجتبی
  محله ب1
مسجد امام حسین
محله آ3
    مسجد النبی ( سجاد)
محله آ6

 

نام
آدرس
تکیه خراسانی ها
محله ب2 ب3
    تکیه حبیب ابن مظاهر
محله ب2 ب3