نام
آدرس
تلفن
پلیس راه اصفهان شهرکرد
اتوبان ذوب آهن جنب ورودی ایمان شهر
7343
پاسگاه انتظامی
خیابان ولیعصر ، محله ب 7 ، جنب مخابرات
2129
پاسگاه انتظامی
خیابان ولیعصر ، محله ب 7 ، جنب مخابرات
110