نام
 نوع
 آدرس
 تلفن
بیمارستان شهید مطهری
بیمارستان
اتوبان ذوب آهن ، روبروی ورودی شهر فولادشهر
 0334-2624141-4
اورژانس بیمارستان شهید مطهری
اورژانس
اتوبان ذوب آهن ، روبروی ورودی شهر فولادشهر
0334-2624141-4
درمانگاه مرکز بهداشت شهر و روستا
درمانگاه 
محله شهید صدر ، جنب مجتمع تجاری شهر و روستا  
  0334-2622360-2625042