عنوان : مراحل كلي جهت گرفتن پروانه تعميرات

هدف : مراحل كلي جهت گرفتن پروانه تعميرات

دامنه عملكرد : شهرداري منطقه  و متقاضي گرفتن پروانه تعميرات  

مدت زمان انجام كار: به طور متوسط دو روز

تعاريف :  جهت تعميرات غير اساسي از قبيل تعويض لوله كشي ، گچ كشي، كفپوش و موزائيك ، قيرگوني بام و... پروانه تعميرات نياز مي باشد و در صورت نياز به احداث و توسعه بنا و تعويض سقف بايستي پروانه ساختمان دريافت گردد.

مراحل و شرح اقدامات  :

1-      دريافت فرم درخواست تعميرات از قسمت تشكيل پرونده واحد شهرسازي شهرداري منطقه

2-      صدور دستور بازديد توسط مسئول شهرسازي

3-      ثبت دستور در دبيرخانه

4-      مراجعه مالك به بايگاني جهت تائيد واحد بایگاني ( موجود بودن پرونده در بايگاني)

    تبصره: در صورتي كه محل مورد نظر فاقد پرونده باشد پس از بازديد و دستور مسئول شهرسازي پرونده در بايگاني تشكيل مي گردد.

5-      اخذ نوبت بازديد از قسمت بازديد( اطلاعات)

6-      حضور در ساعت 7 صبح روز بازديد در واحد شهرسازي منطقه و تعيين ساعت بازديد توسط مامور فني منطقه و حضور مالك يا نماينده مالك در محل مورد بازديد

7-      گزارش مامور بازديد بر ظهر فرم درخواست

تبصره: مالك فرداي روز بازديد بايد با مراجعه بايگاني و گرفتن پرونده نزدمامور بازديد برود تا او گزارش خود را تنظيم و ارائه نمايد.

8-      بررسي گزارش توسط مسئول شهرسازي و در صورت بلامانع بودن از كليه جهات كاربري . گذربندي ،... دستور بررسي كنترل عوارض( مراجعه مالك به دفتر مسئول شهر سازي)

9-      كنترل عوارض توسط محاسب در مراجعه مالك به واحد محاسبات پس از تائيد توسط محاسب ،مراجعه مجدد به رئيس شهرسازي

10-   صدور دستور مجوز پروانه تعميرات توسط مسئول شهرسازي

11-   مراجعه به قسمت تشكيل پرونده و تهيه پيش نويس پروانه تعميرات و تايپ آن

تبصره : مالك موظف به پرداخت فيش عوارض نوسازي سال جاري و در صورتيكه محل تجاري يا دفتر كار باشد پرداخت فيش عوارض كسب سال جاري در كليه مراحل 11 گانه مي باشد.

12-امضاء محاسب ، مسئول شهرسازي، معاون مالي –اداري

13- صدور پروانه تعميرات ( مهر و شماره) توسط واحد دبيرخانه

14-ارجاع پرونده به بايگاني توسط مالك

تذكر : پروانه تعميرات داراي مدت اعتبار خاصي نمي باشد.