عنوان : قانون نوسازي و عمران شهري

هدف: محاسبه و وصول عوارض به منظور نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تامين نيازمنديهاي شهري

دامنه عملكرد: محدوده قانوني فولادشهر

تعاريف: به موجب ماده 2 قانون نوسازي و اصلاحات بعدي يك درصد از بهاي كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر به عنوان عوارض نوسازي به املاك تعلق مي گيرد كه به موجب قانون اول هر سال تحقق يافته و بايد حداكثر تا پايان همان سال پرداخت گردد.

مدت زمان انجام كار:

الف : آن دسته از مؤديان كه نياز به مفاصا حساب ندارند و نيز تغييرات ساختماني نداشته باشند عوارض تحقق يافته آنها توسط شهرداري به محل ملك ارسال مي گردد و كافيست با مراجعه به يكي از شعب بانك ملي نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند

ب: چنانچه مالك نياز به پاسخ استعلام ،صدور پايان ساختمان ،مفاصا حساب داشته و يا تغييراتي در ملك ناشي از تفكيك ،تلفيق و ساختمان داده باشد روند كار مطابق زير ميباشد.

مراحل انجام كار:

1- اگر ملك در منطقه پرونده داشته باشد متقاضي جهت دريافت پرونده به بايگاني مراجعه ميشود

2- مراجعه به واحد نوسازي

3- در صورت اصلاح ملك به واحد شهر سازي جهت بازديد و ثبت مشخصات ملك ارجاع ميگردد

4- مشخصات تائيد شده شهر سازي در واحد نوسازي ثبت مي گردد.

5- اگرمتقاضي در منطقه پرونده نداشته باشد براي تشكيل پرونده به واحد نوسازي مراجعه مينمايد

6- محاسبه و صدور فيش عوارض نوسازي

7- پرداخت توسط مالك در بانك

8- ارسال ته سوش از بانك به شهرداري

9- ثبت فيش در كامپيوتر