عنوان : مراحل كلي جهت دريافت پايان سفت كاري

    

هدف : مراحل كلي جهت دريافت پايان سفت كاري

دامنه عملكرد : شهرداري منطقه و متقاضي دريافت سفت كاري   

مدت زمان انجام كار: حداقل دو روز

تعاريف : 

مراحل و شرح اقدامات  :

1-      تكميل فرم شماره 6 توسط مهندس ناظر ساختمان

2-      اخذ نوبت بازديد مالك

3-      بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش

4-      بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه صدور دستور محاسبه

5-      كنترل زير بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فني و سابقه ( پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و كسري پاركينگ

6-      در صورت تائيد محاسب مجددا بررسي مسئول شهرسازي و در صورت نياز رضايت مجاورين و يا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبيل مشرف بودن نسبت به مجاورين ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپاي طرفين جهت صدور تائيد سفت  كاري

 تبصره : در صورتي كه ساختمان اضافه بناي مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به كمسيون ماده صد و پس ار تعيين شدن جريمه و يا صدور راي رفع خلاف بقيه مراحل اجرا مي گردد.

7-  تهيه پيش نويس تائيد سفتكاري( واحد تشكيل پرونده)

تبصره 1:  در صورتي كه پلاك بيشتر از 4 سقف و بيشتر باشد به اخذ تائيد از واحد : 1- آتش نشاني 2- ايستايي معاونت شهرسازي دارد كه استعلام آن توسط واحد تشكيل پرونده انجام مي گيرد( فرمهاي 18 و 20 توسط شهرداري)

   تبصره 2: در صورتي كه در محدوده مسكوني با ارزش تاريخي قرارداد نياز به تائيد سازمان ميراث فرهنگي مي باشد(استعلام فرم شماره 13 توسط شهرداري)

8- تكميل برگ گواهي عدم خلاف در پروانه ساختمان

9- امضاء توسط معاون شهرسازي – شهردار( معاون مالي – اداري)

10- ممهور شدن به مهر شهرداري توسط دبير خانه