مدارك لازم براي تغيير نشاني دارندگان خودرو:

 
اصل شناسنامه يا بنچاق خودرو

مدرك شناسايي دارنده خودرو (شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه، گذرنامه)

مدرك احراز نشاني دارنده خودرو (يكي از قبوض تلفن، برق، آب، گاز)

مراحل تغيير نشاني:

مراجعه حضوري دارنده خودرو يا فرد معتمد او براي اشخاص حقيقي و براي اشخاص حقوقي

 (سازمانها، ادارات و شركتها) مراجعه نماينده رسمي با ارائه نامه

كنترل اطلاعات خودرو با اطلاعات سيستم

در صورت  فقدان اطلاعات خودرو در سيستم، از طريق تلفن 88675150-021 استعلام شود. در صورت تائيد فقدان اطلاعات خودرو در سيستم، متقاضي به واحد شماره گذاري مراكز راهنمايي و رانندگي ارجاع داده شود.

 تحويل فرم تغيير نشاني دارنده خودرو

فرم بايد توسط دارنده خودرو يا نماينده وي تكميل شده و امضاء شود

كنترل مدارك احراز نشاني با نشاني اعلام شده در فرم مربوطه

ورود نشاني جديد در سيستم

چاپ فرم نشاني جديد توسط سيستم

مهمور كردن فرم نشاني جديد و تحويل به متقاضي