متقاضيان محترم گواهي پايان ساختمان يا گواهي عدم خلاف: 

1- تشکیل پرونده و ثبت درخواست

2- بازدید و گزارش

3- اخذ نظریه طرح تفصیلی و بروکف   

3-1- انجام استعلامات احتمالی

4-ارسال به مرحله نقشه (دستور نقشه، تائید نقشه و ورود اطلاعات نقشه در سیستم مکانیزه).

5-اعلام و وصول عوارض

6- تهیه پیش نویس پروانه های ساختمانی.

7- تائید مسئولین مربوطه (مسئول شهرسازی و معماری شهرداری، معاونت شهرداری و شهردار)

8- صدور پروانه ساختمانی مورد درخواست.

  مدارک مورد نیاز صدور گواهی

گواهی (پایان ساختمان، تمدید پایان کار ساختمان، عدم خلاف، پایان کار ساختمانهای قبل از سال 1349، پیان کار آپارتمانی، صدور مجدد پایان کار)

  

 مدارک لازم

حضور احدی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک ذیل الزامی است.

1- اصل و فتوکپی سند مالکیت

2- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

4- اصل و فتوکپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

5- اصل و فتوکپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

6- اصل و فتوکپی انحصار وراثت (در صورتی که مالک فوت شده باشد)

 

توجه: گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان پس از رویت مدارک مالکیت فقط به مالک یا وکیل قانونی او تحویل می گردد.

 

در صورتی بنای ملک تخلفی نداشته باشد و مدارک نیز تکمیل باشد گواهی عدم خلاف حداکثر در 7 روز و گواهی پایان ساختمان در 10 روز اداری بایستی صادر شود.